Praktische instrumenten en inzichten voor managers en organisatieadviseurs

Oriëntatiecursus: Moeiteloos Leiden met Sociocratische stuurkunde

Elke organisatie die haar continuïteit van belang vindt, zoekt naar beter. Organisaties kunnen zich sneller en met meer rendement verbeteren met behulp van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM). De SKM biedt een nieuwe visie op het ontwerpen en sturen van organisaties.

In de cursus maakt u kennis met concrete handvatten, methoden en technieken om die visie te realiseren. Na de cursus heeft u toegang tot de opleidingen voor sociocratisch scholingsdeskundige en sociocratisch organisatiedeskundige.

Doel

Het doel van de cursus is het leren leiden en vormgeven van een doelgerichte organisatie door het ontwikkelen van inzicht en vaardigheid in het hanteren van de sociocratische kringorganisatiemethode middels theorie, oefening en voorbeelden uit de praktijk.
Tijdens de cursus ontstaat een goed beeld van de organisatorische, juridische en culturele vertaling van de SKM naar de (eigen) organisatie.

Voor wie bestemd

De cursus is bestemd voor directeuren, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen, organisatieadviseurs en opleiders.

Duur

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van één dag.
De studievoorbereiding bedraagt voor iedere cursusdag ongeveer 1 uur.

Inhoud van de cursus

Module 1 Vormgeven van effectieve besluitvorming en samenwerking in teams

1. Vormgeven van effectieve besluitvorming en samenwerking in teams

 • grondbeginselen van succesvolle samenwerking volgens de SKM
 • effectief leiden naar goede besluiten met breed draagvlak

2. Produceren van doelgerichte samenwerking

 • vormgeven van doelgerichte samenwerking
 • een storingbestendige organisatie ontwerpen

Programma en data

Module 1 Effectief besluiten en samenwerken in teams

Leer hoe u teams beter laat functioneren met hulp van de SKM. Bijvoorbeeld door het toevoegen van het consentbeginsel aan de besluitvorming, het bevorderen van klantgericht werken door het formuleren van een gemeenschappelijke doelstelling en het ontwerpen van een samenhangend werkproces waarin de kringprocessen zijn geborgd.

Programma

De module bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag.

 1. Effectief besluiten; 16 mei 2017.
 • Wanneer op welke wijze besluiten
 • Besluitvormingsprocessen effectief leiden naar kwaliteit en acceptatie
 1. Doelgericht samenwerken; 20 juni 2017.
 • Het formuleren van een klantgerichte gemeenschappelijke doelstelling
 • Het vormgeven van een samenhangend en storingbestendig werkproces
 • Toedelen van functies en taken: de juiste persoon op de juiste plek

Inleider

Drs. P.H. van der Meché, bedrijfseconoom en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.

Kosten

De kosten van deze module bedragen € 925,-. Dit is inclusief het benodigde cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.

Wanneer u zich ook opgeeft voor de andere twee modulen van de oriëntatiecursus bedragen de kosten € 2.295,-.

De bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze module, mail dan naar info@sociocratie.nl of bel 010-452 32 89.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Module 2 Ontwerpen en leiden van een dynamische organisatie

3. Effectieve organisatiestructuren

 • informatie optimaal benutten: combineren van top-down en bottom-up besluitvorming
 • het toevoegen van de sociocratische kringorganisatie aan bestaande organisaties

4. Effectief management en medezeggenschap

 • effectief leidinggeven in veranderende omstandigheden
 • medezeggenschap die de samenwerking tussen management en medewerker verbetert

Programma en data

Module 2 Ontwerpen en leiden van een dynamische organisatie

Leer hoe u met hulp van de SKM een open en dynamische organisatie met betrokken medewerkers creëert. Waarin ja zeggen ook ja doen is en de medezeggenschap is geïntegreerd in de besluitvormingsstructuur.

Programma

De module bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag.

 1. Effectieve organisatiestructuren 3 oktober 2017.
 • informatie optimaal benutten: combineren van top-down en bottom-up besluitvorming
 • het toevoegen van de sociocratische kringorganisatie aan bestaande organisaties
 1. Effectief leidinggeven en medezeggenschap 20 november 2017.
 • effectief leidinggeven in veranderende omstandigheden
 • medezeggenschap die de samenwerking tussen management en medewerker verbetert
 • Een alternatief voor de ondernemingsraad

Inleider

Drs J.M. Reijmer, andragoge en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.

Deelnemers

De deelname staat in principe open voor mensen die module 1 hebben gedaan. In overleg met de inleider kan beoordeeld worden of hier van afgeweken kan worden.

Kosten

De kosten van deze module bedragen € 925,-. Dit is inclusief het benodigde cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.

Wanneer u zich ook opgeeft voor de andere twee modulen van de oriëntatiecursus bedragen de kosten € 2.295,-.

De bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze module, mail dan naar info@sociocratie.nl of bel 010-452 32 89.

Aanmelden

U kunt zich hier direct aanmelden.

Module 3 Activerend belonen en het effectief inbedden van organisaties in de maatschappij

5. Beloning en zeggenschap

 • activerend belonen
 • corporate governance: gelijkwaardig samenspel tussen kapitaal en arbeid

6. Maatschappij en invoeringsstrategie in de organisatie

 • het postmoderne tijdperk: belangrijke maatschappelijke trends
 • kenmerken van succesvolle organisaties in een postmoderne maatschappij
 • invoeren van sociocratisch werken in de organisatie

Programma en data

Module 3 Activerend belonen en maatschappelijk ondernemen

Leer hoe u uw organisatie beter inbedt in haar omgeving. Hoe we de verbindingen tussen organisaties, burgers en overheid zo vormgeven dat ook de maatschappij een meer dynamisch en beter samenwerkend geheel wordt. Maar ook hoe u zo kunt belonen dat het recht doet aan zowel de individuele als de collectieve prestatie. Hoe je gelijkwaardigheid in de besluitvorming tussen kapitaal en arbeid organiseert, en je een economie zo vormgeeft dat er meer dan genoeg kan zijn voor iedereen.

Programma

De module bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag.

 1. Beloning en zeggenschap 28 november 2017.
 • activerend belonen
 • corporate governance: gelijkwaardig samenspel tussen kapitaal en arbeid
 1. Maatschappij en invoeringsstrategie in de organisatie 11 december 2017.
 • het postmoderne tijdperk: belangrijke maatschappelijke trends
 • Maatschappelijk ondernemen en een ondernemende maatschappij
 • kenmerken van succesvolle organisaties in een postmoderne maatschappij
 • invoeren van sociocratisch werken in de organisatie

Inleiders

 • Drs J.M. Reijmer, andragoge en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.
 • Drs. P.H. van der Meché, bedrijfseconoom en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.

Deelnemen

In principe is toelating mogelijk voor deelnemers die aan module 1 en 2 van de Orientatiecursus hebben deelgenomen. In overleg kan hier van worden afgeweken.

Kosten

 • De kosten van deze module bedragen € 925,-. Dit is inclusief het benodigde cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.
 • Wanneer u zich ook opgeeft voor de andere twee modulen van de oriëntatiecursus bedragen de kosten € 2.295,-.
 • De bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze module, mail dan naar info@sociocratie.nl of bel 010-452 32 89.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Uitspraken van ex-cursisten en anderen

“Heel positief, het was een goede eerste kennismaking met de sociocratische principes en werkwijze. Verrassend dat de cursus ook zo diep ingaat op persoonlijke kwesties, dit had ik vooraf niet verwacht. Maar heb het als heel prettig ervaren. Fijne deelnemersgroep, zeeeeer goede docenten, zowel inhoudelijk als enthousiasmerend en betrokken!

“De cursus biedt op hoofdlijnen zo’n compleet verhaal (theorie aangevuld met ervaring cursusleiders) dat het mij heeft overtuigd dat sociocratie echt een oplossing biedt voor vele problemen waar we als individu, organisaties en maatschappij in verstrikt raken. Ik was met name verrast over het feit dat leren over sociocratie je ook zo veel leert over jezelf, dit had ik van tevoren absoluut niet verwacht.”

“De basis van SKM. Niet vanuit angst of macht regeren maar op basis van openheid en gelijkwaardigheid tot elkaar staan. Beginnen met serieus nemen van jezelf én serieus nemen van de ander. Zeer fijn dat Gerard Endenburg zelf hierbij aanwezig kon zijn.”

“Ik vond het een hele complete cursus, waar ik iedere keer geïnspireerd vandaan kwam. Ik kan het aanbevelen aan eenieder die vanuit verbinding wil samen leven/werken en niet vanuit een positie van (over)macht.”

De inleiders

Drs Annewiek Reijmer, andragoge en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.
Drs. Pieter van der Meché, bedrijfseconoom en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.
Jan Klomp, voormalig directeur sociaal cultureel werk en sociocratisch scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum
Dr.ing. Gerard Endenburg, commissaris en oud directeur Endenburg Elektrotechniek, honorair hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en directeur van het Sociocratisch Centrum.

Referenties

Sinds de start van de cursus in 1987 is deze door een groot aantal mensen met grote tevredenheid gevolgd. Een selectie van de organisaties waar de deelnemers uit afkomstig waren:
Arbeidsbureau Zwolle, voormalig vestigingsmanager | Brandweer Maarssen, commandant | Christelijk Instituut voor Doven Effatha, directeur | Crabeth College, lid centrale directie | Endenburg Elektrotechniek, bedrijfsleider | Fabrique, directielid | Hogeschool Rotterdam, unitmanager | Instituut voor Medezeggenschap Driebergen (IMD), trainer-adviseur | Interimmanager voor de grafische industrie | Intergas n.v., sectormanager algemene zaken | Marco Polis Advies, directeur | Koninklijke Militaire Academie (KMA), docent organisatiesociologie | Kramp Groep b.v., economisch directeur | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directoraat generaal Sociale Zekerheid, beleidsmedewerker | Ministerie van verkeer en waterstaat, manager informatie en samenwerking (infraplan) | Ministerie van WVC, inspectie voor de gezondheidszorg, kwaliteitsfunctionaris | Nationale Woningraad (NWR) , organisatieadviseur | Opleidingscentrum consulenten en praktijkopleiders van de PTH, toenmalig directeur | Politie Haaglanden, chef centrale justitiële dienst | Raadgevend Ingenieursbureau M+I, directielid | Shell Pernis, manager RBKD | Sociaal Hoger Onderwijs Friesland, toenmalig docent | Sociaal Kultureel Werk Woerden, directeur | Stichting Rotterdam West, directeur | Thuiszorg West-Brabant | Universiteit Maastricht, hoofddocent strategisch management | Universiteit voor Humanistiek, lid college van bestuur | Vereniging voor Informatieverwerking Verpleegtehuizen, directeur | In Zwang, voorzitter, gynaecologen en verloskundigen

Data, tijd, plaats en aanmelding:

De cursus wordt gehouden van 10.00 – 16.30 uur te Rotterdam
In het voorjaar van 2017 is een nieuwe cursus gestart op 16 mei

Module 1 Effectief organiseren en leiden van besluitvormingsprocessen: dinsdag 16 mei en 20 juni

Module 2 Vormgeven en leiden van doelgerichte samenwerking: deze sluit aan op module 1, maar is in overleg los te volgen; dinsdag 3 oktober en 20 november

Module 3 Activerend belonen en het effectief inbedden van organisaties in de maatschappij: deze module sluit aan op module 1en 2. Data: dinsdag 28 november en maandag 11 december.

Kosten

De kosten per module bedragen € 925,-. Wanneer u zich opgeeft voor de totale cursus bedragen de kosten € 2.295,-.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze cursus, mail dan naar info@sociocratie.nl of neem dan contact op met Jan Klomp, telefoon: 010-452 32 89 of 06 55 32 44 63.